Εγγυηση

Εγγύηση GastroPro

Η GastroPro IKE (από εδώ και στο εξής αποκαλούμενη "Πωλητής") εγγυάται στον αγοραστή επαγγελματικού εξοπλισμού μαζικής εστίασης (από εδώ και στο εξής αποκαλούμενος "Αγοραστής") ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα λόγω των εξαρτημάτων του, των υλικών ή των εργασιών συναρμολόγησης.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η οποία είναι 1 (ένα) έτος από την ημερομηνία αγοράς του νέου προϊόντος από τον αγοραστή, ο πωλητής ή τα εξουσιοδοτημένα κέντρα τεχνικής υποστήριξης θα επισκευάσουν το ελαττωματικό προϊόν στις εγκαταστάσεις τους χωρίς καμία επιβάρυνση για την εργασία ή τα ανταλλακτικά, έτσι ώστε το προϊόν να επανέλθει στη σωστή κατάσταση λειτουργίας. Οποιαδήποτε άλλη αξίωση από τον αγοραστή αποκλείεται.
Ο πωλητής έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια τον τρόπο, τον χρόνο και τον τόπο επισκευής του προϊόντος. Η μεταφορά και οποιαδήποτε ασφάλιση των προϊόντων που πρόκειται να επισκευαστούν από τον αγοραστή στις εγκαταστάσεις του πωλητή ή στο εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης είναι εις βάρος του αγοραστή.
Ο αγοραστής θα επικοινωνήσει με τον πωλητή, ο οποίος στη συνέχεια θα φροντίσει για την επισκευή του προϊόντος.
Ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει τιμολόγιο αγοράς του προϊόντος. Για ασφαλέστερη μεταφορά, τα προϊόντα που αποστέλλονται για επισκευή στον πωλητή πρέπει να συσκευάζονται προσεκτικά και με ασφάλεια στην αρχική (εργοστασιακή) συσκευασία τους.
Πότε δεν ισχύει η εγγύηση:
Σε περίπτωση κακής χρήσης, υπερβολικής χρήσης ή υπέρμετρης χρήσης, ακατάλληλης συντήρησης ή μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες του προϊόντος.
Σε περίπτωση κακής σύνδεσης / καλωδίωσης, σύνδεσης χωρίς γείωση.
Σε περίπτωση ακούσιας καταστροφής, αμέλειας ή άγνοιας, πτώσης, έκθεσης σε ακραίες θερμοκρασίες ή υγρασία, δονήσεις, διαρροής υγρών, διάβρωσης ή ζημιά κατά τη μεταφορά.
Σε περίπτωση ζημιών που προκύπτουν από αλλαγές στο δίκτυο ηλεκτρισμού, νερού και φυσικού αερίου.
Εάν η εγκατάσταση δεν έχει γίνει από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο επαγγελματία μηχανικό ή τεχνικό.
Οι ηλεκτρικές συσκευές που αποστέλλονται χωρίς βύσμα (μπρίζα) πρέπει να τεθούν σε λειτουργία από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
Οι συσκευές αερίου πρέπει να τεθούν σε λειτουργία από πιστοποιημένο μηχανικό αερίου.
Οι ψυκτικές συσκευές πρέπει να τεθούν σε λειτουργία από πιστοποιημένο ψυκτικό.
Ο αγοραστής πρέπει να παράσχει το τιμολόγιο του εγκαταστάτη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι η εγκατάσταση έχει γίνει από έναν νόμιμα πιστοποιημένο τεχνικό.
Αν μια μετατροπή ή επισκευή έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
Εάν ο σειριακός αριθμός ή τα διακριτικά σήματα της συσκευής έχουν τροποποιηθεί, αφαιρεθεί ή έχουν καταστεί δυσανάγνωστα.
Τα γυάλινα ή ελαστικά μέρη, οι λαμπτήρες, τα φίλτρα, οι αντιστάσεις και οι κινητήρες δεν καλύπτονται.
Τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα των συσκευών δεν καλύπτονται εάν η βλάβη οφείλεται σε μεταβολές τάσης δικτύου ή αστοχία φάσης / ουδετέρου / γείωσης. Προκειμένου να αποφευχθούν αυτές οι καταστάσεις, πρέπει να ληφθεί μέριμνα από τον αγοραστή.
Παρατηρήσεις:
Αυτή η εγγύηση ισχύει από την ημέρα που το προϊόν πωλήθηκε ως νέο και μόνο από τον αγοραστή ως τελικό παραλήπτη. Επίσης, για τα προϊόντα που μεταπωλήθηκαν από τον τελικό αγοραστή σε τρίτο ως νέο, η διάρκεια ισχύος βασίζεται στο χρόνο αγοράς από τον πρώτο αγοραστή. Τα μεταχειρισμένα προϊόντα δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
Η επαναφορά, η τροποποίηση ή η αντικατάσταση εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης παρατείνει την περίοδο εγγύησης μόνο για το μέρος που αντικαταστάθηκε.
Εάν απαιτείται από τον πελάτη μια επίσκεψη τεχνικού στους χώρους του, τότε αυτή η επίσκεψη χρεώνεται, ακόμη και όταν το προϊόν καλύπτεται από την εγγύηση.
Η εγκατάσταση, η σύνδεση στο ηλεκτρικό δίκτυο, η αντικατάσταση αναλωσίμων (π.χ. φίλτρα, λαμπτήρες) και η τακτική συντήρηση δεν θεωρούνται ως υπηρεσίες υπό εγγύηση και γίνοται με ευθύνη και χρέωση του αγοραστή.
Ο πωλητής δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή ζημία, επακόλουθη ή παρεπόμενη συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απώλειας κέρδους ή ζημιών σε τρίτους.
Εάν μετά την ολοκλήρωση της επισκευής ο αγοραστής δεν έρθει να παραλάβει το επισκευασμένο αντικείμενο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή του, τότε ο πωλητής: (α) δεν ευθύνεται για τυχαία, ολική ή μερική καταστροφή του στοιχείου. β) εκδίδει τιμολόγιο για τα έξοδα αποθήκευσης και γ) θεωρεί τη συσκευή εγκατελειμένη μετά από τρεις (3) μήνες από την ολοκλήρωση της επισκευής.
Η επιχείρηση δεν ευθύνεται εάν, σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης, η συσκευή δεν ικανοποιεί τις προσδοκίες του αγοραστή και τον σκοπό για τον οποίο το αγοράζει όταν η χρήση του υπερβαίνει τα εύλογα όρια της αναμενόμενης λειτουργίας της συσκευής, όταν χρησιμοποιείται το προϊόν με τρόπο που δεν καθορίζεται από τις προδιαγραφές κατασκευής και οδηγίες ή λειτουργεί σε ένα απρόβλεπτο περιβάλλον και συνθήκες για τον κατασκευαστή.
Ο αγοραστής θα πρέπει να παρέχει όλες τις εύλογες πληροφορίες, τη συνεργασία, τις διευκολύνσεις και την πρόσβαση για να επιτρέψει στον πωλητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του και σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω, ο πωλητής δεν θα υποχρεωθεί να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη.
Σε περίπτωση ζημιάς εντός της περιόδου εγγύησης, ο πωλητής πρέπει να ενημερωθεί αμέσως και σε κάθε περίπτωση εντός της περιόδου εγγύησης.
Διευκρινίζεται ότι αυτή η εγγύηση παρέχεται βάσει του άρθρου 5 του Ν. 2.251 / 1994 και προστίθεται στα νόμιμα δικαιώματα του αγοραστή που προβλέπονται από τον Ελληνικό Νόμο, τα οποία δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.
Η έκταση της εδαφικής ισχύος της εγγύησης είναι το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα δικαστήρια της Αθήνας είναι υπεύθυνα για κάθε διαφορά.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue we'll assume that you are understand this. Learn more
Accept